Pts

1 2 3 4 5
Ivan Pytsko 11 7 8 11 8
Volodymyr Kaidakov 6 11 11 9 11